Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“Droga do Nowoczesności” – modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy – dofinansowanie z Uni Europejskiej

 

Szanowni Czytelnicy,

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy ogłosić, że Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgosczy otrzymała dofinansowanie z z Unii Europejskiej na projekt “Droga do Nowoczesności” – Rewitalizacja i Nowa Oferta Kulturalna dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.

 

Tytuł projektu:  “Droga do Nowoczesności” – modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy

Nazwa Programu:

Priorytet:

Działanie:

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

6 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców

6.12 Wsparcie instytucji kultury

Zadania, działania, które będą realizowane w ramach Projektu:
 1. Modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej  obejmuje prace budowlane, konserwatorskie i modernizacyjne w obrębie obiektów zabytkowych:
  • modernizacja budynku przy ul. Stary Rynek 24
  • modernizacja budynku przy ul. Stary Rynek 22
  • modernizacja budynku przy ul. Jana Kazimierza
  • modernizacja budynku przy ul. Długiej 41 i Długiej 39 oraz budowa części magazynowej
  • ponadto prace budowlane i aranżacyjne w budynku przy ul. Zaułek 11- budowa łącznika pomiędzy budynkami

     2. Specyficzne działania w poszczególnych budynkach:

  • Termomodernizacja dachu, przebudowa toalet, prace konserwatorskie, remont z aranżacją wnętrz pomieszczeń, remont schodów w budynku przy ul. Stary Rynek 24.
  • Remont piwnic, budowa dźwigów osobowotowarowych, hallu wejściowego od Starego Rynku, wydzielenie klatki schodowej, zainstalowanie platformy na parterze budynku w celu uzyskania możliwości pokonywania różnicy poziomów między parterem a dziedzińcem, przebudowa toalet, i przystosowanie dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wydzielenie na I piętrze sal do nowej działalności kulturalnoedukacyjnej, wykonanie izolacji ścian zewnętrznych ociepleniem wewnętrznym, naprawę / wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie sufitu podwieszanego lub obudowy instalacji w budynku przy ul. Stary Rynek 22.
  • Przebudowa klatki schodowej i wyjścia na ulicę Zaułek, zainstalowanie na parterze platformy w celu uzyskania możliwości pokonywania różnicy poziomów między parterem a dziedzińcem, otworzenie parteru budynku na otaczający dziedziniec, a także podniesienie ostatniej kondygnacji i utworzenie na poddaszu – w nowej przestrzeni użytkowej biblioteki – sali gier w budynku przy ul. Zaułek 11.
  • Remont dachu,  montaż windy towarowej, drobne prace renowacyjne w budynku przy ul. Jana Kazimierza 2.
  • Remont dachu, przebudowa instalacji wewnętrznych,  wyposażenie w instalację elektryczną oświetlenia wewnętrznego w budynku przy ul. Jana Kazimierza 2.
  • Remont pomieszczeń, ocieplenie poddasza, prace konserwatorskie w zabytkowej kamienicy, budowa magazynów w miejscu wyburzonych oficyn.
  • We wszystkich budynkach objętych projektem planowana jest wymiana stolarki okiennej i malowanie elewacji.
  • W budynkach przy ul. Stary Rynek 24| Stary Rynek 22 | Zaułek 11 zastosowane zostaną podnośniki elektryczne dla osób ze szczególnymi potrzebami.
  • Przeszklenie zadaszenia dziedzińca gmachu, w celu umożliwienia w tej przestrzeni realizacji wydarzeń kulturalnych

     3. Zakup wyposażenia i sprzętu:

  • Wyposażenie pierwotne i podstawowe dla pomieszczeń objętych modernizacją
  • Wyposażenie dla działalności kulturalno-edukacyjnej i multimedia
  • Wyposażenie na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej: Przestrzeń 360º, Pokój gier, Pracownia Literobrazków

     4. Inne działania:

  • Zastępstwo Inwestycyjne
  • Nadzór Autorski
  • Działania informacyjno-promocyjne
  • Zarządzanie projektem

Każde z wymienionych działań ma na celu nie tylko rewitalizację zabytkowych budynków, ale także stworzenie nowoczesnej infrastruktury wspierającej różnorodne formy kultury i edukacji, dostosowanej do współczesnych standardów i potrzeb społecznych.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do szerokiego kręgu odbiorców, w tym mieszkańców regionu Kujawsko-Pomorskiego oraz turystów. Oczekuje się, że nowa oferta kulturalna Biblioteki przyciągnie zarówno lokalną społeczność, jak i odwiedzających, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej miasta oraz całego regionu.
Cele Projektu:

Realizacja projektu “Droga do Nowoczesności” jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy dotyczące zabytkowej infrastruktury Biblioteki oraz potrzeb jej użytkowników, uwzględnionych w konsultacjach społecznych i analizie popytu z 2019 roku oraz dokumentach strategicznych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Miasta Bydgoszczy. Projekt nie ogranicza się do odtworzenia stanu istniejącego, lecz wprowadza innowacyjne rozwiązania, poprawiając dostępność kulturalną i edukacyjną.

Celami projektu są m.in. wzmacnianie roli kultury, poprawa dostępności do zasobów bibliotecznych, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz kreowanie nowych form uczestnictwa w kulturze i rozwoju społeczno-ekonomicznym. Przewidziane cele obejmują:

 • Modernizację i poprawę funkcjonalności istniejącej infrastruktury oraz stworzenie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej.
 • Zakup nowego wyposażenia i usprawnienie technologiczne, wspierające różnorodność oferty kulturalnej Biblioteki.
 • Poprawę dostępności kompleksu Biblioteki dla osób z niepełnosprawnościami poprzez eliminację barier architektonicznych.
 • Wdrożenie działań promujących aktywne uczestnictwo w kulturze oraz integrację literatury z innymi formami aktywności kulturalnej i rozrywkowej.
 • Redukcję kosztów eksploatacji dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań energooszczędnych oraz zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem.

Projekt “Droga do Nowoczesności” nie tylko przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców, ale także zwiększy atrakcyjność turystyczną i gospodarczą miasta, wspierając jego rozwój lokalny i regionalny.

Efekty, rezultaty Projektu:

Projekt “Droga do Nowoczesności” przyczyni się do nowatorskiego wykorzystania zabytkowych obiektów poprzez ich infrastrukturalną modernizację oraz przekształcenie funkcjonalności wybranych pomieszczeń. Celem jest stworzenie bardziej komfortowej oferty kulturalnej Biblioteki, dostosowanej do potrzeb jej użytkowników. Zakup nowoczesnego wyposażenia multimedialnego oraz powiększenie przestrzeni przeznaczonej na działalność kulturalno-edukacyjną, w tym innowacyjnej, wielofunkcyjnej przestrzeni w zadaszonym dziedzińcu, są kluczowymi elementami projektu.

Inicjatywa związana z lokalnym dziedzictwem przyczyni się także do wzrostu atrakcyjności i funkcjonalności zabytkowej infrastruktury, umiejscowionej w centrum miasta, co przyczyni się do zwiększenia tożsamości lokalnej społeczności oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Dzięki temu projektem miasto zyska na kapitale społecznym, zachęcając mieszkańców do pozostania i inwestowania w Bydgoszczy, zamiast emigrować do większych aglomeracji.

Realizacja projektu nie tylko poprawi stan techniczny zabytkowych budynków, ale również zapewni ich ochronę dla przyszłych pokoleń, co będzie miało długoterminowy pozytywny wpływ na rozwój lokalny i regionalny.

Dofinansowanie:  wsparcie Uni Europejskiej
Wartość projektu: 41 999 851,57 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 21 868 253,33 zł

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

 

 

 

Skip to content