Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Droga do Nowoczesności – projekt zrealizowany z funduszy unijnych – prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39.

PROJEKT ZREALIZOWANY Z FUNDUSZY UNIJNYCH

Droga do Nowoczesności – prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39.

Celem projektu był wzrost atrakcyjności zabytkowej budynku WiMBP im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy i poprawa efektywności jego wykorzystania na cele kulturalno-edukacyjne.
Projekt obejmował prace remontowe i konserwatorskie w obrębie klatki schodowej opisanego wyżej obiektu zabytkowego, tym samym renowację zasobów o dużej wartości historycznej i kulturowej oraz wygospodarowanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej. Podczas remontu wykonane zostały prace konserwatorskie w obrębie zabytkowych elementów, zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich Elementów Wnętrza Kamienicy przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy (autor: mgr Katarzyna Bednarczuk, konserwator dzieł sztuki).

Zakres projektu:

Zakres przedmiotowy inwestycji obejmował:
– wymianę trzech okien na klatce schodowej – Wykucie z muru trzech ościeżnic drewnianych i montaż okien drewnianych, zespolonych, dwuszynowych, jednodzielnych, dwurzędowych
– obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m-podokienniki z drewna sosnowe w kolorze okien
– zastosowanie okładzin gipsowo-kartonowych, pojedynczych, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych
– Naprawa sufitów z sztukaterią (fasety i rozety na suficie) –prace wg. programu konserwatorskiego
– Naprawa tynków ścian klatki schodowej (ściany klatki schodowej posiadają liczne spękania tynku, odspojenia i nierówności) – prace wg. programu konserwatorskiego
– Naprawa i renowacja posadzek z płytek (posadzka z płytek w kolorze czarno żółtym, część płytek wtórnych, częściowo brak płytek) prace wg. programu konserwatorskiego
– Naprawa i renowacja schodów (schody policzkowe dwubiegowe balustrada tralkowa ze słupkami początkowymi
profilowana poręcz, podesty i spoczniki drewniane) prace wg. programu konserwatorskiego
– Drzwi wewnętrzne – renowacja drzwi na wzór istniejących zgodnie z programem prac konserwatorskich.

Zakres rzeczowy projektu obejmował ponadto koszty niezbędne do jego prawidłowej realizacji: opracowanie niezbędnej dokumentacji (studium wykonalności), a także koszty pośrednie (obejmujące zarządzanie i promocję projektu) oraz koszty nadzoru inwestorskiego.

Termin realizacji:

16.03.2018-31.08.2020

Finansowanie:

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, PODDZIAŁANIA 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT
Koszt całkowity projektu: 153.177,37 zł
Dofinansowanie EFRR: 99.994,19 zł
Wkład własny: 53.183,18 zł

Skip to content