Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

+48 52 33 99 200Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska

Deklaracja dostępności

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka.bydgoszcz.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 25.11.2014 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12.04.2022 r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

– część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,

– na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

– administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Mrugowska, koordynator.dostepnosci@wimbp.bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 52 33 99 218. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna 

 

Biblioteka Główna Stary Rynek 24

Do budynku prowadzi 1 wejście. przy Starym Rynku 24. Do wejścia prowadzą schody z poręczami, nie ma podjazdu dla wózków.

Po prawej stronie znajduje się wypożyczalnia książek, a po lewej szatnia. W budynku są toalety dla  osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy, podjazdów. Biblioteka dysponuje schodołazem.

W wypożyczalni książek znajduje się stanowisko komputerowe wyposażone w klawiaturę komputerową o wysokim kontraście.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe jest dostępne na ul. Pod Blankami w odległości około 180m od wejścia do biblioteki.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Biblioteka Główna Stary Rynek 22

Wejście do budynku jest czasowo wyłączone z użytkowania.

 

Wypożyczalnia Multimediów, Długa 39

Do wypożyczalni wejście jest z ulicy. Do wejścia prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków.

Nie ma toalety dla  osób niepełnosprawnych, nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W wypożyczalni Multimediów dostępna jest książka mówiona w na kasetach magnetofonowych oraz  płytach CD. W wypożyczalni znajduje się stanowisko komputerowe wyposażone w klawiaturę komputerową o wysokim kontraście.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do wypożyczalni można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Introligatornia, Długa 39

Do Introligatorni wejście jest z ulicy. Do wejścia prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków.

Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych, nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do Introligatorni można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Izba Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego – Pracownia Teatrologiczna ul. Libelta 5/10

Pracownia Teatrologiczna mieści się na I piętrze w kamienicy, w budynku nie ma windy, nie ma podjazdu dla niepełnosprawnych, nie ma toalety dla niepełnosprawnych.

W lokalu nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filie biblioteczne

Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Grunwaldzka 33

Filia biblioteczna mieści się na I piętrze budynku. Do filii bibliotecznej prowadzi jedno wejście od stronu ul. Grunwaldzkiej. W budynku znajduje się winda. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze. Pomieszczenia biblioteki dostępne są dla osób na wózkach.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia nr 4 dla dorosłych z oddziałem dla dzieci i młodzieży, ul. Czerkaska 11

Filia biblioteczna mieści się na I piętrze budynku. Do filii bibliotecznej prowadzi jedno wejście. W budynku nie ma windy ani toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia nr 5 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Pomorska 80-86

Filia biblioteczna mieści się na parterze budynku. Do filii bibliotecznej prowadzi jedno wejście od strony ul. Pomorskiej, znajdujące się na poziomie ulicy. W drzwiach jest wysoki próg. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na wprost wejścia do biblioteki. W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia nr 7 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Nakielska 175a

Filia biblioteczna mieści się na parterze budynku. Do filii bibliotecznej prowadzi jedno wejście od strony ul. Nakielskiej znajdujące się na poziomie ulicy. W drzwiach jest wysoki próg. Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia nr 10 dla dorosłych i dla dzieci, Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35

Filia biblioteczna mieści się na parterze budynku. Do filii bibliotecznej prowadzi jedno wejście od stronu ul. Noakowskiego, przed wejściem jest jeden stopień. Nie ma podjazdu dla wózków ani toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia nr 11 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Czołgistów 8

Filia biblioteczna mieści się w parterowym budynku. Do filii bibliotecznej prowadzi jedno wejście. Toaleta dla osób niepełnosprawnych, znajduje się po prawej stronie wejścia. Filia jest przystosowana do osób poruszających się na wózkach.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem znajduje się 1 wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia nr 12 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Ujejskiego 58

Filia biblioteczna mieści się w parterowym budynku. Do filii bibliotecznej prowadzi jedno wejście, przed wejściem znajdują się schody, nie ma podjazdu dla wózków ani toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia nr 13 dla dorosłych z oddziałem dla dzieci i młodzieży, ul. Gawędy 1

Filia biblioteczna mieści się w parterowym budynku. Do filii bibliotecznej prowadzi jedno wejście, jest podjazd dla wózków. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Dworcowa 49

Filia biblioteczna mieści się na parterze w budynku. Do filii bibliotecznej prowadzi jedno wejście, przed wejściem znajduje się jeden stopień, nie ma podjazdu dla wózków ani toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia nr 15 dla dorosłych z oddziałem dla dzieci i młodzieży, ul. Brzęczkowskiego 2

Filia biblioteczna mieści się na I piętrze budynku. Do wejścia prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków, nie ma windy. W lokalu bibliotecznym znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia nr 16 dla dorosłych z oddziałem dla dzieci i młodzieży, ul. Broniewskiego 1

Filia biblioteczna mieści się na I piętrze budynku. W korytarzu po lewej stronie znajduje się winda. W lokalu bibliotecznym znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia nr 17 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Łanowa 2

Filia biblioteczna mieści się na parterze budynku. Przed drzwiami wejściowymi jest jeden stopień, nie ma podjazdu dla wózków. W lokalu nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia nr 19 dla dorosłych z oddziałem dla dzieci i młodzieży, ul. Powstańców Wielkopolskich 26

Filia biblioteczna mieści się na I piętrze budynku. Do wejścia prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków, nie ma windy. Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia nr 21 dla dorosłych, ul. M. Curie-Skłodowskiej 33

Filia biblioteczna mieści się w budynku parterowym, do budynku prowadzi jedno wejście. Przed wejściem jest podjazd dla wózków. Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia nr 23 dla dorosłych z oddziałem dla dzieci i młodzieży, ul. M. Konopnickiej 28

Filia biblioteczna mieści się na I piętrze budynku. Do filii bibliotecznej prowadzi jedno wejście. Po lewej stronie schodów znajduje się podnośnik umożliwiający wjazd na pierwsze piętro budynku. W lokalu nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia nr 24 dla dorosłych z oddziałem dla dzieci i młodzieży, ul. Pielęgniarska 17

Filia biblioteczna mieści się na parterze budynku. Przed drzwiami wejściowymi jest jeden stopień, nie ma podjazdu dla wózków. W lokalu nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia nr 30 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Toruńska 185

Filia biblioteczna mieści się na parterze budynku. Przed drzwiami wejściowymi są schody, jest podjazd dla wózków. W lokalu nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia nr 31 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Wielorybia 99

Filia biblioteczna mieści się na parterze w bloku mieszkalnym. Przed drzwiami wejściowymi są schody, nie ma podjazdu dla wózków. W lokalu nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

 

Filia nr 32 dla dorosłych, ul. Przyjazna 13

Filia biblioteczna mieści się na I piętrze. Do filii bibliotecznej prowadzi jedno wejście. W budynku znajduje się podnośnik umożliwiający wjazd na pierwsze piętro. Przed wejściem do biblioteki w drzwiach jest wysoki próg. W lokalu nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

 

Filia nr 13 dla dzieci, ul. Połczyńska 3

Filia biblioteczna mieści się na parterze. Do filii bibliotecznej prowadzi jedno wejście, w drzwiach jest wysoki próg. W lokalu jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

 

Filia nr 14 dla dzieci, ul. Bohaterów Kragujewca 11

Filia biblioteczna mieści się na I piętrze. Do filii bibliotecznej prowadzi jedno wejście. W budynku nie ma windy, nie ma podjazdu dla wózków. W lokalu nie ma toalety dla osób  niepełnosprawnych.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Skip to content