Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

+48 52 33 99 200Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Biblioteka wprowadza te standardy, aby zapewnić dzieciom i młodzieży bezpieczne środowisko do korzystania z oferty bibliotecznej.

Postanowienia ogólne:

– Pracownicy i współpracownicy Biblioteki znają prawo oraz zasady bezpiecznych relacji z małoletnimi.
– Wszyscy pracownicy i współpracownicy są weryfikowani w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym i muszą przedłożyć informacje z Krajowego Rejestru Karnego.
– Małoletni przebywają w Bibliotece za zgodą rodzica/opiekuna prawnego, który wypełnia druk zgody na uczestnictwo i korzystanie z komputerów z Internetem na okres do 12 miesięcy.
– Dzieci do 8. roku życia uczestniczą w zajęciach z opiekunem; pracownicy Biblioteki prowadzą zajęcia lub kontrolują ich prowadzenie, ale nie sprawują opieki nad dziećmi.
– Biblioteka nie ujawnia danych wrażliwych osobom nieuprawnionym. Wizerunek małoletnich jest utrwalany wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica/opiekuna, informując ich o celu.

Bezpieczne relacje pracowników Biblioteki z małoletnimi:

– Pracownicy działają z myślą o dobru dzieci, szanując ich godność, potrzeby oraz traktując je z szacunkiem i cierpliwością.
– Dziecko ma prawo zgłosić niewłaściwe zachowanie pracowników i oczekiwać odpowiedniej reakcji na zgłoszenie.
– W obecności dzieci nikt nie może zachowywać się niestosownie, wulgarnie, obraźliwie, nadużywać władzy ani stosować przemocy.
– Każdy fizyczny kontakt z dziećmi musi być stosowny, uwzględniając wiek, etap rozwoju, płeć i kontekst kulturowy.
– Pracownicy traktują dzieci równo, unikając faworyzowania ze względu na jakiekolwiek cechy.
– Kontakt z dziećmi odbywa się wyłącznie za pośrednictwem rodzica lub opiekuna, korzystając z kanałów służbowych.

Bezpieczne korzystanie z Internetu i mediów elektronicznych w Bibliotece:

– Biblioteka zapewnia dostęp do Internetu wszystkim użytkownikom. W przypadku dzieci, dostęp odbywa się pod nadzorem pracowników, którzy informują małoletnich o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu.
– Sieć jest monitorowana w celu identyfikacji ewentualnych nadużyć oraz zabezpieczona przed niebezpiecznymi treściami poprzez odpowiednie oprogramowanie.
– Komputery są regularnie monitorowane pod kątem niebezpiecznych treści, a w przypadku ich wykrycia ustala się tożsamość użytkownika, który miał z nimi do czynienia.

Rozpoznawanie i reagowanie na symptomy krzywdzenia małoletnich:

– Pracownicy zwracają uwagę na symptomy krzywdzenia małoletnich i w przypadku ich zidentyfikowania informują odpowiednie osoby/służby.
– W sytuacji zagrożenia życia i zdrowia małoletniego, pracownicy niezwłocznie informują odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy (112 lub 999).
– Jeżeli wobec małoletniego popełniono przestępstwo, Dyrektor zawiadamia właściwe organy ścigania. Jeśli rodzice/opiekunowie nie chcą pomóc skrzywdzonemu małoletniemu, Dyrektor przekazuje tę informację odpowiednim służbom.
– Pracownik podejrzewany o skrzywdzenie małoletniego zostaje odsunięty od pracy z dziećmi do czasu wyjaśnienia sprawy.
– W przypadku skrzywdzenia małoletniego przez inne dziecko, ustala się przebieg zdarzenia i informuje o nim rodziców/opiekunów zaangażowanych, a w razie potrzeby także odpowiednie służby.

 

Szczegółowe informacje POBIERZ:

Zarządzenie Nr 29 Z 2024 (standardy Ochrony Mał.) 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO

ZGODA NA SAMODZIELNY UDZIAŁ MAŁOLETNIEGO W WYDARZENIACH

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH Skrócone

Skip to content